Evropski teden podjetništva

Mala podjetja so odvisna od podjetnikov – posameznikov, ki imajo ideje in pogum ter so pripravljeni sprejeti tveganje, ki ga predstavlja samostojna podjetniška pot. Nova podjetja, še posebej mala in srednje velika, so pomemben vir delovnih mest, saj v Evropi letno ustvarijo do 4 milijone novih zaposlitev. Podjetništvo je gonilna sila gospodarske rasti, saj poleg delovnih mest odpira tudi nove trge in spodbuja razvoj inovacij. Evropa za ponovno rast in višjo stopnjo zaposlenosti potrebuje več podjetnikov, zato se na evropski ravni veliko časa posveča vprašanju kako spodbuditi potencialne podjetnike, da ustanovijo lastno podjetje.

Ena izmed pobud Evropske unije (EU) je evropski teden podjetništva, ki letos poteka med 25. in 30. 11. 2013. Gre za kampanjo spodbujanja podjetništva v Evropi, v okviru katere potekajo različni dogodki v 37 državah, katerih glavni namen je:

–        ponuditi informacije mikro, malim in srednje velikim podjetja o možnostih podpore, ki jo na eni strani nudi EU ter nacionalni, regionalni in lokalni organi na drugi;

–        spodbujati podjetništvo med posamezniki, še posebej mladimi, da razmišljajo o podjetništvu kot o potencialni poklicni poti;

–        priznati prispevek podjetnikov k evropski blaginji, zaposlovanju, inovativnosti in konkurenčnosti.

Od leta 2006 ob koncu vsakega tedna podjetništva podeljujejo tudi nagrade za spodbujanje podjetništva, katerih cilj je prepoznavanje in priznavanje primerov dobrih praks in pobud za spodbujanje podjetništva. Rezultat tega je približno 2.500 projektov, ki so skupaj pripomogli k ustanovitvi več kot 10.000 novih podjetij.

Pomemben prispevek EU k spodbujanju podjetništva je tudi Akcijski načrt za podjetništvo 2020 – Oživitev podjetniškega duha v Evropi, ki predstavlja prenovljeno vizijo ukrepov, prilagojeno trenutnim razmeram. Nujno so potrebni kratkoročni in srednjeročni ukrepi za spodbujanje in omogočanje podjetništva. Cilj teh ukrepov je olajšati ustanavljanje novih podjetij in ustvariti poslovno okolje, ki bo spodbudno za uspešnost in rast podjetnikov. Načelo “najprej pomisli na male” mora (p)ostati merilo vseh evropskih in nacionalnih politik.

Pobuda Požen? Evropo se zaveda pomena podjetništva in poguma, ki je potreben, da se človek odloči za samostojno pot. Pobudo Požen’ Evropa je evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič oblikovala v februarju 2012. Eden glavnih namenov je mladim predstaviti Evropo kot njihovo domovino in prostor, kjer lahko razvijejo svoje sposobnosti. Odkrivanje potenciala mladih, prenos dobrih praks iz evropskega v slovenski prostor in inovativni pristopi so smernice, ki si jih je začrtala ekipa Požen? Evropo. V Evropi je skoraj 100 milijonov mladih, kar je petina evropskega prebivalstva. Njihov prehod na trg dela je v gospodarski krizi precej otežen, zato so potrebne vsebine in programi, ki bodo mlade spodbujale k iskanju lastnih zmožnosti in sposobnosti. K temu lahko pripomore tudi spodbujanje k podjetništvu in samozaposlitvi.

Eden največjih in najuspešnejših projektov ekipe Požen’ Evropo je v tem mesecu zaključen natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta. Pri 120 obiskanih natečajnikih, smo odkrili kar 22 podjetniških idej in 27 že ustvarjenih ali potencialnih samozaposlitev. In to le na področju pridelovanja hrane. Koliko možnosti za podjetništvo je torej še neizkoriščenih? Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič poudarja možnosti na področju turizma, zdravstva, zdravstvenega turizma, skrbi za okolje in ureditev prostora, krajinske arhitekture, uporabe sodobnih internetnih aplikacij ter prenosa novih tehnologij v prakso. Mladim polaga na srce ?Upanje je tisto, ki je za vsakega najbolj pomembno. In upaš lahko, če veš, da se lahko preživiš tudi sam. Mladi ste del rešitve in ne problema!?

 

***

Za dodatne informacije se obrnite na:

Lokalna pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič, Vila Bianca Velenje, +386 (0)591 58 672natecaj@pozenevropo.net

WordPress theme: Kippis 1.15