Zakaj uporaba okoljske zakonodaje EU ni enaka in učinkovita?

V Evropskem parlamentu je v torek, 26. marca, potekala medparlamentarna seja odbora ENVI in nacionalnih parlamentov. Tema zasedanja: zakaj uporaba okoljske zakonodaje EU ni enaka in učinkovita?

V zadnjih tridesetih letih je EU uvedla veliko okoljskih ukrepov s katerimi naj bi omejili onesnaževanje in povečali varnost in zdravje prebivalstva. Cilj ukrepov je povečati kvaliteto življenja. Naše okolje bomo lahko zaščitili le tako, da bomo upoštevali in izvajali vse potrebne ukrepe, ki so bili s tem namenom sprejeti. Neupoštevanje okoljske zakonodaje ima lahko hude posledice v prihodnosti.

Boljše upoštevanje okoljske zakonodaje ne bo imelo le pozitivne učinke na naše zdravje in okolje, temveč bo pripomoglo tudi k rasti okolju prijaznih panog. Primeri okolju prijaznih panog so podjetja, ki se ukvarjajo z učinkovito rabo in razvrščanjem odpadkov, podjetja, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije, ekološko kmetijstvo. Tovrstne panoge bi omogočile nova delovna mesta in nove priložnosti za raziskave in razvoj. Slovenija ima na tem področju prednost pred ostalimi državami, saj ima še precej neokrnjeno naravo, ki je bogata z vodnimi in lesnimi viri.

Področja, ki potrebujejo posebno pozornost:

  • Odpadki

Evropa stremi k zmanjšanju vseh odpadkom. Pomemben poudarek se zato daje pravilnemu ravnanju z odpadki, njihovemu ustreznemu ločevanju in morebitni ponovni uporabi. Težavo predstavljajo predvsem strupeni odpadki v nekaterih tehničnih izdelkih. Zato je pomembno, da industrija omeji uporabo strupenih snovi v svojih izdelkih.

  • Voda

Voda je ključnega pomena za obstoj vseh živih bitij. Ko pijemo vodo vnašamo v naše telo vse, kar je v tej vodi. Zato je izjemnega pomena, da pozornost namenimo zaščiti čiste vode. Čista voda je v Evropi zelo ogrožena, zato moramo z vsemi vodnimi viri ravnati zelo premišljeno.

  • Narava

Evropa veliko pozornosti namenja zaustavitvi zmanjševanja biotske raznolikosti. Zmanjševanje biotske raznolikosti pomeni, da izgubljamo mnoge tudi pomembne rastlinske in živalske vrste. V zadnjih dvajsetih letih je zato EU ustvarila veliko omrežje naravnih zaščitenih območij, ki se povezujejo v vseevropski program Natura 2000.

Glede na okoljske usmeritve EU pa bo potrebno v Sloveniji še več pozornosti nameniti:

?podnebnim spremembah, ki so posledica povečanega prometa predvsem v mestih

?bolj učinkoviti rabi naravnih virov

?boljšemu upoštevanju okoljevarstvenih ciljev

 

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Bruslju

WordPress theme: Kippis 1.15