Zagotavljanje visoke ravni zdravja ljudi, živali in celotne prehranske verige

 

Varnost prehrane je imela vedno osrednjo vlogo v Skupnosti. Zagotavljanje visoke ravni zdravja ljudi, živali in rastlin vzdolž celotne prehranske verige je eden izmed ciljev Pogodbe o Evropski uniji, ki je tekom let privedel do sprejema približno 70 zakonodajnih aktov. Vse to je omogočilo, da je evropska živilska industrija dosegla visoko raven varnosti in kakovosti, ki sta priznani na mednarodni ravni. Po pomembnosti je agroživilska industrija v EU na drugem mestu, takoj za kmetijsko panogo. Skupna letna proizvodnja celotne živilske verige dosega kar 750 milijard EUR ter zaposluje 48 milijonov oseb.

Povprečna družina v porabi približno 15 % svojih mesečnih dohodkov za hrano, kar je za polovico manj kot pred 50 leti.  V okviru prehranske verige je uradni nadzor bistven element za zagotavljanje visoke ravni varstva zdravja in pravilnega izvajanja kompleksne zakonodaje vzdolž celotne agroživilske verige. Le z nadzorom se ustvarja in s časoma pridobi zaupanje potrošnikov. Kar 500 milijonov potrošnikov se zanaša na zanesljivo oskrbo z zdravo, hranljivo hrano po dostopni ceni. Pravni okvir, ki ga je EU razvila do sedaj, se je v splošnem izkazal kot učinkovit pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, še posebej ko govorimo o živilih in krmi. Proizvodi iz EU so prav zaradi nadzora, ki se izvaja nad njimi, med najvarnejšimi na svetu. Vendar pa sodobni globalni trg, še zlasti vse daljša in kompleksnejša agroživilska veriga, EU izpostavlja novim tveganjem in zahteva nenehne izboljšave nadzora nad agroživilsko verigo. Prav zato Unija skrbi za sprejemanje nove zakonodaje in pa za posodabljanje obstoječe. Evropski parlament je v aprilu na plenarnem zasedanju glasoval o predlogu uredbe za zagotavljanje visoke ravni zdravja ljudi, živali in celotne prehranske verige.

 

 

**

?Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih? dosegljiv na:

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0162+0+DOC+XML+V0//SL

 

WordPress theme: Kippis 1.15