V Evropskem parlamentu zmanjšujemo ovire za podjetja

V tem tednu smo imeli v Evropskem parlamentu, tako v odboru ITRE kot tudi na okroglih mizah, razprave o učinkih, ki jih ima uvedba uredbe REACH tako na podjetja kot tudi na celotno družbo. To je uredba o obvezni registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, uporabljenih v produkcijskem procesu v vseh industrijskih panogah. Zato je bilo v ospredju vprašanje kako uravnotežiti zakonodajo, da bo imela čim manj negativnih posledic za podjetja, hkrati pa bo zagotovila višjo raven zaščite zdravja, okolja, potrošnikov in zaposlenih pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije.

Uredbo REACH se pogosto obravnava kot drago za mala in srednja podjetja. In čeprav je zakonodaja REACH dobrodošla in nujna je potrebna realna ocena učinkov, ki bi ga ta zakonodaja imela na področju varovanja zdravja in okolja pred tveganji, ki jih predstavljajo kemikalije. Razlog za to je, da uvedba uredbe REACH predstavlja obremenilen učinek za podjetja, saj je uvedba povezana z znatnimi stroški, ki lahko vodijo do sprememb v tržni strukturi. Umik nekaterih kemikalij ima lahko vpliv na zvišanje cen, poslabšanje konkurenčnega položaja in posledično potencialno izgubo tržnega deleža v primerjavi s proizvajalci iz držav v razvoju, ki niso podvrženi temu sistemu reguliranja uporabe kemikalij. Skupna predvidena ocena stroškov zakonodaje REACH iz oktobra 2003 se je izkazala za prenizko, in to skoraj za polovico. Do leta 2012 so stroški znašali približno 1 milijardo evrov, do leta 2018 pa se lahko povzpnejo tudi na 1,5 milijarde evrov ali več. Zato v evropskem parlamentu še naprej potekajo razprave na to temo. Le-te so privedle tudi do znižanje registracijskih pristojbin za mala in srednja podjetja, kar je vsekakor dobrodošel korak. Poleg visokih stroškov je vsaka nova avtorizacija tudi relativno dolgotrajen proces, za katerega se ne ve kako se bo izšel, saj ni nujno, da vsaka substanca dobi dovoljenje za uporabo.

Čeprav je industrija kritična do nekaterih delov izvajanja zakonodaje se vsi, tudi proizvajalci uvozniki in distributerji kemikalij zavedajo, da morajo prevzeti odgovornost za varno ravnanje s kemikalijami. Zaenkrat je zaznana dodana vrednost zakonodaje REACH za mala in srednja podjetja še zelo omenjena, saj mnogo malih in srednjih podjetij do sedaj ni občutilo še nobene, čeprav nekatera priznavajo, da se je zvišala stopnja znanja, kar se bo vsekakor izkazalo za koristno v prihodnosti. To potrjujejo tudi raziskave, ki nakazujejo na pozitiven trend, saj podjetja počasi že dosegajo napredek in od začetka veljavnosti uredbe REACH nenehno iščejo nadomestne rešitve za nevarne kemikalije, s čimer se je precej zmanjšalo tveganje zaradi snovi, registriranih v okviru REACH. Tudi državljani opažajo pozitivne posledice, saj je po raziskavi Eurobarometra kar 61 % Evropejcev prepričanih, da so kemikalije danes varnejše kot pred desetimi leti. Potrebno pa se je zavedati, da je za vsako inovacijo in napredek potreben čas. Tako kot je v športu potrebno ogromno časa in truda ter svetovni rekord v teku na 100 m, 9.58s, ni bil dosežen z 1 tednom, mesecem ali letom treninga, tako tudi inovacije na področju uporabe kemikalij za razvoj potrebujejo več let ali celo desetletje. Zato tudi podjetja potrebujejo čas za inovacije in razvoj že obstoječih izdelkov.

***

Dodatna pojasnila:

Trije glavi elementi sistema REACH so:

  • registracija: proizvajalci in uvozniki katerekoli kemikalije morajo registrirati bistvene informacije (proizvedene količine, načrtovana uporaba, ocena tveganja izpostavljenosti ljudi in okolja, predlagani ukrepi za zmanjševanje tveganj) o vseh substancah, ki presegajo produkcijo ene tone letno na posameznega proizvajalca. Proizvodnja in uvoz snovi bo mogoča le za tiste snovi, ki bodo pravočasno registrirane.
  • evalvacija: izvajala bi se s strani pooblaščenih organov z namenom oceniti ali določena substanca predstavlja tveganje za zdravje in okolje. Evalvacija bi bila potrebna za vse substance, ki presegajo produkcijo 100 ton letno ter za tiste substance, ki so rizičnega značaja.
  • avtorizacija: substance, ki imajo izredno rizičen značaj, ne glede na proizvedeno količino bodo postopoma uvrščene na seznam snovi rizičnega značaja, ki predstavljajo nevarnost za zdravje človeka in okolje in posledično potrebujejo nadzor. Uporaba substanc iz tega seznama, tako za prodajo substance kot samostojnega produkta kot tudi za njihovo uporabo le kot komponento v produktu, bo dovoljena šele po izdaji dovoljenja.

Obveznosti izhajajoče iz zakonodaje REACH zadevajo vaše podjetje, če ste:

  • proizvajalec ali uvoznik kemijskih snovi ali mešanice kemijskih snovi (pripravkov),
  • proizvajalec ali uvoznik izdelkov, ki vsebuje snovi iz seznama snovi rizičnega značaja,
  • predelujete kemikalije ali uporabljate te formulirane proizvode pri svojem delu in ste t.i. nadaljnji uporabnik.

***

Dodatne informacije:

WordPress theme: Kippis 1.15