Pismo županu Občine Velenje

PREDSTAVNIKOM LOKALNE OBLASTI

NA SESTANKU KRAJANOV KS STARA VAS, DNE 11. 8. 2009.

ZADEVA: Dograditev 110 kV daljnovoda, Odlagališče odpadkov in gradnja sortirnice odpadkov

Spoštovani predstavniki Lokalne oblasti in Župan MO Velenje g Srečko Meh

Vsak človek v naši državi ima v skladu z 72. členom Ustave pravico do zdravega življenja,ki ga v prvi vrsti pogojuje zdravo okolje. Zakon o varstvu okolja pa tudi določa udeležbo javnosti pri vseh posegih v okolje, kar temelji na Evropski direktivi 2003/35.

Na področju KS Stara vas se brez posebne obveščenosti javnosti dogajajo projekti, ki niso prijazni niti zdravju, niti okolju. Danes, ko živimo v demokraciji se ljudje hkrati zelo zavedamo življenjskih vrednot, kjer prednjači zdravje. Zdravje je vse bolj odvisno od vplivov okolja in od hrane, ki jo pridelujemo v zdravem ali nezdravem okolju. Nujno je, da se tudi lokalna oblast zaveda pomena, kajti prostorski načrti so v prvi vrsti v kompetenci in odgovornosti Občin. Torej Občina ima škarje in platno v rokah, da pripravi ustrezno zdravo okolje za ljudi in za živa bitja.

Za vsak poseg je skladno z Zakonom o varovanju okolja nujna Ocena vplivov na okolje in skladno z Zakonom o kemikalijah tudi ocena vplivov na zdravje. Nihče se ne more izgovarjati na nekaj deset let stara dovoljenja in soglasja, kajti med tem so se spremenili predpisi in tudi naša ozaveščenost.

1. Daljnovod 110kV Velenje – Dravograd

Za dograditev tega daljnovoda je nujno upoštevanje okoljskih standardov in s tem izogibanju strnjenih naselij. Okrog Velenja je še kar nekaj prostora, ki je nenaseljeno in primerno za daljnovodno traso, ki jo sodobna tehnologija omogoča v izvedbi s podzemnim kablom. S tem se zmanjšajo vplivi na okolje in na človeka. Ali si res ne znamo kot družba poskrbeti za najoptimalnejše rešitve sv 21. stoletju? Marsikdo tudi od občinskih predstavnikov verjetno misli, da se z njihovim zdravjem ne more nič zgoditi. Toda, ko pride do bolezni, posebej do raka, za katerim je umrlo kar nekaj vaščanov, takrat je prepozno. Delovati moramo prej, ne samo za našo, ampak tudi za prihodnje generacije. Pri daljnovodu gre poleg varovanja pravice lastnikov zemljišč za še bolj pomembno vprašanje sevanj, ki so pri kabelski izvedbi občutno manjša. Zato predlagamo, da se umakne trasa daljnovoda iz strnjenega naselja in da se izvede v kabelski izvedbi. Nič ni dragocenejšega od zdravja , zato bomo vztrajali pri zdravju prijaznih rešitvah.

2. Odlagališče odpadkov in gradnja sortirnice

Deponija povzroča smrad veliko dni v letu, pa vendar nas je tolažila misel, da se bo deponija zaprla skladno s predpisi bi morala biti zaprta že kar nekaj časa. Nenehno iskanje podaljšanja dovoljenja za obratovanje deponije je prelaganje končnih rešitev. Poleg tega, da je Občina ponovno iskala in dobila podaljšanje za obratovanje deponije do konca leta, sedaj načrtuje še sortirnico odpadkov. Le ta bi poleg povzročanja smradu tudi neposredno izpostavljala bližnja naselja nevarnim kemikalijam, ki se kopičijo v organizmih (biokemikalije) ter se koncentrirajo v prehranskih verigah (biomagnifikacija). Vse to pa ima posledice na zdravju. Vsaka dokumentacija zahteva oceno vplivov na okolje, pri kateri mora sodelovati javnost. Do sedaj se ne spomnim, da bi bili povabljeni k tej razpravi. V postopku presoje vplivov na okolje se morajo ugotoviti dolgoročne, kratkoročne ter posredni in neposredni vplivi nameravanega posega na človeka , tla, vodo, zrak…

Ali res moramo plačati to ceno odpadkov z svojim zdravjem?

Zavedamo se potrebe po reševanju odpadkov, obstaja precej področij, ki so daleč od naselij in gotovo možna rešitev za to vprašanje.

Predlagamo, da Občina ponovno prouči ta dva vprašanja in reagira ter najde rešitve v dobro prebivalk in prebivalcev, predvsem pa sproti informira krajane in krajanke o načrtovanih aktivnostih.

Pričakujemo
1. Izločitev trase daljnovoda iz strnjenega naselja in izvedbo s kabliranjem
2. Zaprtje deponije odpadkov in umestitev sortirnice odpadkov v prostor nekaj kilometrov od naselij

Velenje 11.8.2009.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15