Odgovor komisarke Androulle Vassiliou ob prihajajočem dnevu državnosti

Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu smo danes dobili odgovor na naše vprašanje komisiji glede zagotavljanja večjezičnosti v komuniciranju z evropskimi državljankami in državljani.

Komisarka Androulle Vassiliou je v imenu Komisije podala tak odgovor:

Komisija želi spoštovanim poslancem zagotoviti, da reorganizacija Generalnega direktorata za prevajanje (DGT) ne bo vplivala na kakovost prevodov spletnih vsebin niti ogrozila položaja slovenščine ali katerega koli drugega uradnega jezika Evropske unije. Generalni direktorat se bo z reorganizacijo osredotočil na svojo osnovno dejavnost, tj. zagotavljanje visokokakovostnih prevodov, tudi za splet.

Komisija se strinja, da so pravilni in kakovostni prevodi spletišč Evropske unije izredno pomembni za državljane vseh držav članic, ter spoštovanim poslancem zagotavlja, da bosta sedanja raven in kakovost storitev ohranjeni.

Vprašanje za pisni odgovor E-004392/2012/rev.1

za Komisijo

Člen 117 poslovnika

Mojca Kleva (S&D), Tanja Fajon (S&D), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Jelko Kacin (ALDE), Alojz Peterle (PPE), Ivo Vajgl (ALDE) in Milan Zver (PPE)

Zadeva:        Zagotavljanje večjezičnosti v komuniciranju z evropskimi državljankami in državljani

Jezikovna in kulturna raznolikost je del evropske identitete. Je naša skupna dediščina, bogastvo, izziv in prednost Evrope. Pomembnost tega horizontalnega področja ter specifično tudi manj razširjenih evropskih jezikov je Svet EU izpostavil v svoji resoluciji z dne 21. novembra 2008. Podobne ideje je Komisija leta 2008 zagovarjala v svojem sporočilu Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza; v akcijskem načrtu iz leta 2005 pa poudarila, da mora biti komuniciranje o evropskih politikah in aktivnostih podano na takšen način, da ga bodo razumele vse Evropejke in Evropejci.

Spletna prevajalska enota generalnega direktorata za prevajanje v Evropski komisiji je tako nastala prav zaradi zavedanja o demokratičnem primanjkljaju evropskih institucij. Evropska komisija je s tem izpolnila politično zavezo, da bo državljane o svojem delu obveščala v njihovem jeziku, in za to izbrala najbolj razširjeni sodobni medij, internet. Spletna enota si je s svojimi metodami dela in tehnološkim razvojem ustvarila ime znotraj in zunaj Komisije. Komisija je z njo postala zgled drugim mednarodnim in državnim organizacijam, ki so prav tako želele zagotoviti večjezičnost in demokratičnost svojih spletišč.

Prav v času, ko je sporazumevanje z državljani še kako pomembno se z reorganizacijo ukinja dobro delujočo enoto. Vključitev spletnih prevajalcev v jezikovne oddelke (prevodi zakonodajnih besedil), bo neposredno ogrozila kakovost, doslednost in količino spletnih strani, namenjenih državljanom Unije. Opozarjamo, da generalni direktor svojega predloga ni utemeljil z analizo stroškov in učinka, oblikovanje novih oddelkov pa bo namesto poenostavitve prineslo nepotrebne dodatne postopke in stroške.

Komisijo prosimo za pojasnitev razlogov za reorganizacijo zadevne enote.

?     Ali lahko Komisija zagotovi, da zaradi ukinitve spletne prevajalske enote slovenščina in drugi manjši evropski jeziki ne bodo izgubili položaja enakovredne zastopanosti na spletnih straneh EU?

?     Ali se Komisija strinja s stališčem, da so vsebine, objavljene na spletnih straneh EU, tako pomembne za državljane vseh držav članic EU, da si zaslužijo kvaliteten in korekten prevod, česar si državljani sami z uporabo spletnih prevajalnikov ne bodo mogli zagotoviti?

WordPress theme: Kippis 1.15