ETIČNI KODEKS

Kandidat/ka za župana/njo Mestne občine Ljubljana se zavezujem, da bom ob morebitni izvolitvi:

 1. Deloval/a skladno z ustavo in zakoni ter drugimi veljavnimi predpisi.
 2. Opravljal/a bom svoje obveznosti pošteno, gospodarno, učinkovito in prizadevno.
 3. Ne bom diskriminiral/a posameznikov ali skupin glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
 4. Deloval/a bom v dobrobit vseh meščank in meščanov in ne zgolj ozkih interesov investitorjev in špekulantov.
 5. Vzpodbujal/a bom povečano delovanje civilne družbe in se zavzemal/a za zdravo okolje in zdravje.
 6. Svoje funkcije, vpliva in informacij ne bom izkoriščal/a v svojo korist, korist družinskih članov, prijateljev ali podjetij, v katerih so našteti posredni ali neposredni lastniki.
 7. Odkrival/a ali pomagal/a odkriti korupcijo in druge nepravilnosti povsod, kjer se le-te pojavijo in zavračal/a vse zaradi funkcije ponujene usluge, privilegije in darila zase, za družinske člane, sorodstvo ali kogarkoli drugega.
 8. Skrbel/a bom za gospodarno in pregledno trošenje javnih sredstev. Do njih se ne bom vedel/a, kot da gre za tuj denar, ampak bom enako skrben/a kot bi bil/a s svojim.
 9. Spoštoval/a bom neodvisnost inšpekcijskih služb in mestnega redarstva.
 10. Osebno bom zavračal/a sodelovanje z ljudmi, ki so bili na sodišču spoznani zlorabe uradnega položaja ali korupcije in preprečeval/a, da bi s takimi ljudmi izvajalo posle za mesto.
 11. Gojil/a kulturen, strpen in spoštljiv dialog s politiko in civilno-družbenimi gibanji.
 12. Zavzemal/a se bom za vzpodbujanje razvoja podjetniškega okolja za mlade.
 13. Deloval/a bom javno, neodvisno in po svoji vesti ter o vseh svojih stališčih obveščal/a javnost.
 14. Javno bom objavil/a vse prihodke in morebitne druge ugodnosti, ki mi bodo pripadale iz tega položaja.
 15. Prizadevala si bom k vzpodbujanju sodelovanja in dobre volje med mesti, na nacionalni in mednarodni ravni.

V Ljubljani, dne 10. 9. 2010

WordPress theme: Kippis 1.15